Les Presents Condicions Generals d'Ús, Condicions de Venda i Política de Privacitat regulen l’ús del lloc webladosi.cat(d'ara endavant "EL LLOC WEB"), de la qual LADOSI 2.0 SL (d'ara endavant “L'EMPRESA”) amb CIF: B55220982    i domicili en: CR PABLO PICASO, NUM 26 Codi Postal: 17500 Localitat: RIPOLL Província: GIRONA és titular.

A través del seu LLOC WEB, L'EMPRESA proporciona informació sobre els seus productes i gestions online i ofereix la possibilitat de la seva adquisició. A causa del contingut i la finalitat del lloc web, les persones que es vulguin beneficiar dels seus serveis han de comptar amb la condició de "Client", la qual adquireix completant el formulari de registre i seguint els passos que L'EMPRESA posteriorment comunica a través de correu electrònic. La condició de Client suposa l'adhesió a les condicions d'ús de la versió publicada en el moment en què s'accedeixi al lloc web.
En qualsevol cas, hi ha pàgines del lloc web accessibles a persones físiques o jurídiques que no arribin a registrar-se ni iniciïn una compra de producte (en endavant, "USUARIS"). En aquest sentit, els usuaris que accedeixin a aquestes parts del lloc web accepten quedar sotmesos als termes i condicions recollits en aquestes Condicions Generals, en la mesura que això els pugui ser d'aplicació.

L'EMPRESA vol fer saber als seus Clients i Usuaris que es dirigeix ​​a audiències majors de 16 anys i que el territori on accepta i distribueix comandes és el comprès per Península i Balears (Balears tarifa especial) (en endavant, el "TERRITORI"). L'EMPRESA no realitza enviaments de comandes ni gestions a l'estranger. Si un usuari estigués interessat a rebre alguna gestió, fora del territori de Península i Balears, hauria de contactar amb L'EMPRESA a través del formulari o enviant un correu a info@ladosi.cat i estudiaríem la seva sol·licitud i li informaríem sobre això.

CONTACTE: Per a qualsevol tipus de dubte, consulta o suggeriment pot enviar-nos els seus comentaris per email a: info@ladosi.cat

 

 1.    REGISTRE

Per la realització de compres i adquirir productes i serveis a través de  es necessari registrar-se prèviament com a usuari i crear el perfil personal de la mateixa, omplint el formulari electrònic d’alta i seguint les instruccions que facilitem a tal efecte.

El client es compromet a facilitat de forma honesta les dades obligatòries que sol·licitem durant el procediment de registre, que son imprescindibles per al compliment i execució de la relació contractual i comercial.

Així mateix el client es compromet a endreçar amb cura els codi d’accés (usuari i contrasenya), i no facilitar-los a tercers. Quedant exonerada L’EMPRESA , de qualsevol responsabilitat per l’ús fraudulent de la contrasenya o identificació o pèrdues que poden derivar.

En el moment de l’enregistrament totes les dades personals,bancàries, sistemes de pagament i demàs detalla són incorporants en la nostre base de dades, que són exclusivament per la tramitació de comandes i l’enviament d’ ofertes, descomptes, promocions puntuals que puguin ser del seu interès.

Te dret a modificar, accedir o donar de baixa aquestes dades en la direcció de correu electrònic: info@ladosi.com

 1.    INFORMACIÓ SOBRE EL PRODUCTE

Les descripcions dels productes exposats al LLOC WEB es realitzen en base a la informació proporcionada pels proveïdors de L’EMPRESA. Tanmateix, la informació donada sobre cada producte, així com les fotografies o imatges relatives a aquests i els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe continguts en la pàgina web de L'EMPRESA, són exposats al LLOC WEB  de manera orientativa.

 

 1.    PREUS  I  DESPESES D’ENVIO

Tots els preus dels productes que s'indiquen a través de la pàgina web inclouen l'IVA i els altres impostos indirectes.

Tanmateix, aquests preus no inclouen les despeses corresponents a l'enviament dels productes, que es detallen a part i han de ser acceptats pel Client.

L’import mínim de la comanda es de 15 €.

Les comandes entre 15 # a 40 € hi haurà el càrrec dels ports segons destinació i tarifa.

Les comandes superiors a 40 € els ports son gratuïts.

Les despeses d’envio no estan incloses en el preu i serà mostrat abans de finalitzar la compra en funció de cada comanda.

L'EMPRESA, no es fa responsable de qualsevol tardança en la entrega de la comanda quan no siguin imputats a L'EMPRESA, en casos de força major.

 1.    DISPONIBILITAT

L'EMPRESA farà tot el possible per resoldre tots els dubtes i gestions sol·licitades a tots els seus Clients a la major brevetat possible a la demanda de les consultes.

No obstant això, de vegades, i per causes difícilment controlables per L'EMPRESA, com errors humans o incidències en els sistemes informàtics, és possible que la rapidesa finalment servida als Clients difereixi de la comanda inicialment realitzada per L'EMPRESA per satisfer les comandes dels Clients.

En el cas que la gestió no estigui disponible o no es pogués arribar a finalitzar, després d'haver realitzat la comanda, el Client serà informat per e mail de l'anul·lació total o parcial d'aquesta. L'anul·lació parcial de la comanda a causa de la falta de disponibilitat no dóna dret a l'anul·lació de la totalitat de la comanda. Si arran d'aquesta anul·lació el Client vol retornar l’ordre de rebre la gestió, haurà de seguir el que estipula l'apartat Devolució.

 

 1.    PAGAMENT I ANULACIONS

El Client es compromet a pagar en el moment que realitza la comanda de serveis. Al preu inicial que figuri en el LLOC WEB per a cada un dels productes oferts se li sumaran les tarifes corresponents a les despeses d'enviament de documentació pertinents, si el Client volgués un estudi complert en paper (balanç, estudis de mercat, peritatges, etc). En qualsevol cas, aquestes tarifes seran comunicades prèviament al Client abans de formalitzar la pròpia compra de serveis.

El comprovant de compra de serveis i/o gestions que correspon a la comanda o demanda feta, estarà disponible i es podrà visualitzar en el LLOC WEB a la secció "El meu compte" o "Serveis i/o Comandes".

El Client haurà d'abonar l'import corresponent a la seva comanda mitjançant un pagament a través de targeta de crèdit o de dèbit (Visa, Mastercard, Visa Electron i/o altres targetes anàlogues) amb els seus protocols de seguretat, així com a través de PAYPAL otransferència bancària , a on indiqui el seu nom i cognom així com el numero de comanda que li fem arribar via email. La targeta amb la qual es faci el pagament haurà de tenir com a entitat financera emissora a un banc o caixa d'estalvis espanyol.
El Client haurà de notificar a L'EMPRESA qualsevol càrrec indegut o fraudulent a la targeta utilitzada per a les compres, mitjançant correu electrònic o via telefònica, en el menor termini de temps possible perquè L'EMPRESA pugui realitzar les gestions oportunes.

La comanda pot ser anul·lada per el client sense cost, així mateix en el plaç màxim de 2 hores. A Efectes haurà de comunicar-ho en el termini estipulat, per telèfon, o trucant al 902 266 266.

Excepte en el supòsit d’envio erroni de la comanda, L’EMPRESA, no reemborsarà les despeses d’envio de la comanda. Així mateixes, les despeses de recollida de la mateixa seran per compte del client.

Per motius de seguretat alimentària, no es procedirà a la devolució d’aliments i demès productes peribles destinats al consum humà que siguin prèviament oberts o manipulats per el client.

 

 1.    SEGURETAT

L'EMPRESA té les màximes mesures de seguretat comercialment disponibles al sector. A més, el procés de pagament funciona sobre un servidor segur utilitzant el protocol SSL. El servidor segur estableix una connexió de manera que la informació es transmet xifrada mitjançant algoritmes de 128 bits, que asseguren que només sigui intel·ligible per l'ordinador del Client i el del LLOC WEB. D'aquesta manera, a l’utilitzar el protocol SSL es garanteix:

1. Que el Client està comunicant les seves dades al centre servidor de L'EMPRESA i no a qualsevol altre que intentés fer-se passar per aquest.

2. Que entre el Client i el centre servidor de L'EMPRESA les dades es transmeten xifrades, evitant la seva possible lectura o manipulació per tercers.  

 1.    GARANTIA DELS PRODUCTES ADQUIRITS

L'EMPRESA actua en qualitat de distribuïdor de les gestions que garanteixen que els serveis que es presenten a l’atenció dels Clients al LLOC WEB funcionen correctament i no presenten defectes que puguin fer-los inadequats per a la finalitat que es persegueix.

La garantia contractual ofertada és la que habitualment concedeix el gestor. Una vegada que el Client hagi rebut el servei tindrà els assessoraments facilitats pel gestor, suficients per al correcte ús i tota la informació sobre la garantia. Cap Client podrà sol·licitar una garantia més àmplia de la que aquí s'indica.

L'EMPRESA realitzarà les accions encaminades a proporcionar als Clients, que així ho sol·licitin, les dades de contacte d'aquest servei i facilitarà a aquests informació suficient per a la presentació de les reclamacions pertinents.

La garantia perdrà la seva vigència en cas de defectes de forma o deterioraments en els enviaments físics de les gestions sol·licitades, causats per factors externs i/o accidents.

Queden exclosos de la garantia dels serveis modificats pel Client o qualsevol altra persona no autoritzada per L'EMPRESA. La garantia no és aplicable als vicis aparents i els defectes de conformitat del servei, per als quals qualsevol reclamació haurà de ser formulada pel Client en els 7 dies següents al lliurament dels documents sol·licitats. La garantia no cobrirà els productes danyats per un ús inadequat.

 

 

 1.    PROTECCIÓ DE  DADES

Als efectes del que disposa la normativa vigent sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal, LADOSI 2.0 SL  informa l'Usuari de l'existència de fitxers automatitzats de dades de caràcter personal creats per l'entitat i sota responsabilitat de la mateixa, la finalitat és realitzar el manteniment i la gestió de la relació contractual amb els seus clients, el mateix té la possibilitat d'exercir, d'acord amb el que estableix aquesta normativa, els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, dirigint un escrit a LADOSI 2.0 SL amb domicili a CR PABLO PICASO,NUM 26   Codi Postal: 17500  Localitat: RIPOLL Província: GIRONA, aportant fotocòpia del DNI o documentació alternativa que acrediti la seva identitat.

 

 1.    PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

L'EMPRESA té tots els drets sobre el contingut, disseny i codi font d'aquesta pàgina web i, en especial, amb caràcter enunciatiu però no limitatiu, sobre les fotografies, imatges, textos, logos, dissenys, marques, noms comercials i dades que s’inclouen a la web.

S'adverteix a Clients i Usuaris que aquests drets estan protegits per la legislació vigent espanyola i internacional relativa a la propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, i sense perjudici de l'anterior, el contingut d'aquest web també té la consideració de programa informàtic i, per tant, li resulta també d'aplicació tota la normativa espanyola i comunitària europea vigent en la matèria.  

Queda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquesta web, i de qualsevol dels seus continguts, sense el permís exprés i per escrit de L'EMPRESA.

Així mateix, queda totalment prohibida la còpia, reproducció, adaptació, modificació, distribució, comercialització, comunicació pública i/o qualsevol altra acció que comporti una infracció de la normativa vigent espanyola i/o internacional en matèria de propietat intel·lectual i/o industrial, així com l'ús dels continguts de la web si no és amb la prèvia autorització expressa i per escrit de L'EMPRESA.

L'EMPRESA informa que no concedeix llicència o autorització implícita sobre els drets de propietat intel·lectual i/o industrial o sobre qualsevol altre dret o propietat relacionada, directament o indirectament, amb els continguts inclosos a la Web.

Només s'autoritza la utilització dels continguts del domini web amb fins informatius i de servei, sempre que se citi o es faci referència a la font, sent l'usuari l'únic responsable del mal ús dels mateixos.

 1.        ACCÉS I ESTADA A LA WEB

ELS NOSTRES CONTINGUTS

Els Clients i Usuaris són íntegrament responsables de la seva conducta a l’accedir a la informació del web, mentre naveguin en la mateixa, així com després d'haver accedit.

Com a conseqüència d'això, els Clients i Usuaris són els únics responsables davant L'EMPRESA i tercers de:

1. Les conseqüències que es puguin derivar d'una utilització, amb fins o efectes il·lícits o contraris al present document, de qualsevol contingut de la web, elaborat o no per L'EMPRESA, publicat o no sota el seu nom de forma oficial.

2. Així com de les conseqüències que es puguin derivar de la utilització contrària al contingut del present document i lesiva dels interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma pugui danyar, inutilitzar o deteriorar el web o els seus serveis o impedir el normal gaudi per altres Usuaris.

L'EMPRESA es reserva el dret a actualitzar els continguts quan ho consideri convenient, així com a eliminar-los, limitar-los o impedir l'accés a ells, de manera temporal o definitiva, així com denegar l'accés a la web a Clients i Usuaris que faci un mal ús dels continguts i/o incompleixin qualsevol de les condicions que apareixen al present document.

L'EMPRESA informa que no garanteix:

1. Que l'accés a la web i/o a les webs d'enllaç sigui ininterromput o lliure d'error.

2. Que el contingut o software al que els Clients i Usuaris accedeixin a través del web o de les web d'enllaç no contingui cap error, virus informàtic o altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en el seu sistema o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic o causi un altre tipus de dany.

3. L'aprofitament que de la informació o contingut d'aquesta web o webs d'enllaç que els Clients i Usuaris poguessin fer per als seus propòsits personals.

La informació continguda en aquesta pàgina web ha de ser considerada pels Clients i Usuaris com divulgativa i orientadora, tant pel que fa a la seva finalitat com als seus efectes, motiu pel qual:

L'EMPRESA no garanteix l'exactitud de la informació de la pàgina web i per tant no assumeixen cap responsabilitat sobre els possibles perjudicis o incomoditats per als Usuaris que poguessin derivar alguna inexactitud present a la web.

 

LA NOSTRA RESPONSABILITAT

L'EMPRESA no assumeix cap responsabilitat derivada, a títol enunciatiu però no limitatiu:

-      De la utilització que els Clients o Usuaris puguin fer dels materials d'aquesta web o webs d'enllaç, ja siguin prohibits o permesos, en infracció dels drets de propietat intel·lectual i/o industrial de continguts del web o de tercers.

-      Dels eventuals danys i perjudicis als Clients o Usuaris causats per un funcionament normal o anormal de les eines de recerca, de l'organització o la localització dels continguts i/o accés a la web i, en general, dels errors o problemes que es generin en el desenvolupament o instrumentació dels elements tècnics que la web o un programa faciliti l'Usuari.

-      Dels continguts d'aquelles pàgines a les que els Clients o Usuaris puguin accedir des enllaços inclosos a la web, ja siguin autoritzats o no.

-      Dels actes o omissions de tercers, amb independència que aquests tercers poguessin estar units a L'EMPRESA mitjançant via contractual.

-      De l'accés de menors d'edat als continguts inclosos a la Web, sent responsabilitat dels seus progenitors o tutors exercir un control adequat sobre l'activitat dels fills o menors al seu càrrec o bé instal·lar alguna de les eines de control de l'ús d'Internet amb l'objecte d'evitar l'accés a materials o continguts no aptes per a menors, així com l'enviament de dades personals sense la prèvia autorització dels seus progenitors o tutors.

-      De les comunicacions o diàlegs en el transcurs dels debats, fòrums, xats i comunitats virtuals que s'organitzin a través de o entorn a la web i/o webs d'enllaç, ni respondrà, per tant, dels eventuals danys i prejudicis que pateixin els Clients o Usuaris particulars i/o col·lectius a conseqüència d'aquestes comunicacions i/o diàlegs.

L'EMPRESA no serà responsable en cap cas quan es produeixin:

-      Errors o retards en l'accés al LLOC WEB per part del Client a l'hora d'introduir les seves dades en el formulari de comanda de serveis, la lentitud o impossibilitat de recepció per part dels destinataris de la confirmació de la comanda o qualsevol anomalia que pugui sorgir quan aquestes incidències siguin degudes a problemes en la xarxa Internet, causes de cas fortuït o força major i qualsevol altra contingència imprevisible aliena a la bona fe de L'EMPRESA.

-      Errors o incidències que es puguin produir en les comunicacions, transmissions incompletes o esborrades, de manera que no es garanteix que els serveis del lloc web estiguin constantment operatius.

-      Dels errors o danys produïts al lloc web per un ús del servei ineficient i de mala fe per part del Client.

-      De la no operativitat o problemes en l'adreça electrònica facilitada pel Client per a l'enviament de la confirmació de la comanda de serveis.

En tot cas, L'EMPRESA es compromet a solucionar els problemes que puguin sorgir i a oferir tot el suport necessari al Client per arribar a una solució ràpida i satisfactòria de la incidència.

Així mateix, L'EMPRESA té dret a realitzar durant intervals temporals definits, campanyes promocionals per promoure el registre de nous membres al seu servei. L'EMPRESA es reserva el dret de modificar les condicions d'aplicació de la promocions, prorrogar comunicant-ho degudament, o procedir a l'exclusió de qualsevol dels Participants i/o Clients de la promoció en el supòsit de detectar qualsevol anomalia, abús o comportament poc ètic en la participació de els mateixos.

 

 1.        POLÍTICA DE PRIVACITAT

Els Clients i Usuaris es comprometen a navegar per la pàgina web i a utilitzar el contingut de bona fe.

En compliment del que estableix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de dades de caràcter personal, l'informem que la formalització de qualsevol formulari existent al LLOC WEB o la remissió d'un correu electrònic a qualsevol dels nostres bústies implica l'acceptació d'aquesta política de privacitat, així com l'autorització a L'EMPRESA perquè tracti les dades personals que ens faciliti, que seran incorporades a un fitxer, titularitat de L'EMPRESA, inscrit en el Registre General de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Les dades dels Clients seran utilitzades per l'enviament de les gestions online i físiques que realitzi L'EMPRESA, a través de correu electrònic, i per al lliurament de les compres.

Per la mera visita a la web, els Usuaris no faciliten informació personal ni està obligat a facilitar-la.

L'EMPRESA es compromet a guardar la màxima reserva i confidencialitat sobre la informació que li sigui facilitada i a utilitzar-la únicament per als fins indicats.

L'EMPRESA presumeix que les dades han estat introduïdes pel seu titular o per persona autoritzada per aquest, així com que són correctes i exactes.

Correspon als Clients l'actualització de les seves pròpies dades. En qualsevol moment, el Client tindrà el dret d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a totes les seves dades personals incloses en els diferents formularis d'alta. Per modificar o actualitzar les seves dades personals el Client haurà d'accedir al LLOC WEB, a l'apartat "El meu compte". Per cancel·lar el seu compte haurà d’escriure un correu des del correu electrònic del seu compte a email amb l'assumpte "Cancel·la compte".

Per tant, el Client és responsable de la veracitat de les dades i L'EMPRESA no serà responsable de la inexactitud de les dades personals dels Clients.

D'acord amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades, L'EMPRESA ha adoptat els nivells de seguretat adequats a les dades facilitades pels Clients i, a més, ha instal·lat tots els mitjans i mesures al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i extracció dels mateixos.

 

 1.        NUL·LITAT

En cas que qualsevol clàusula de les presents Condicions d'Ús sigui declarada nul·la, la resta es mantindran vigents i s'interpretaran tenint en compte la voluntat de les parts i la finalitat mateixa de les presents Condicions d'Ús.

L'EMPRESA podrà no exercitar algun dels drets i facultats conferits en aquest document, fet que no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos, excepte reconeixement exprés per part de L'EMPRESA o prescripció de l'acció que en cada cas correspongui.

 

 1.        MODIFICACIÓ DE LES CONDICIONS D'ÚS

L'EMPRESA es reserva el dret de modificar, en qualsevol moment, la presentació i configuració del lloc web, així com les presents Condicions Generals. Per això, L'EMPRESA recomana al Client llegir-les atentament cada vegada que accedeixi al LLOC WEB. Els Clients i Usuaris sempre disposaran d'aquestes Condicions d'Ús en un lloc visible, lliurement accessible per totes les consultes que vulguin realitzar. En qualsevol cas, l'acceptació de les Condicions d'Ús serà un pas previ i indispensable en l'adquisició de qualsevol gestió i documentació disponible a través del LLOC WEB.

 

 1.        LLEI APLICABLE I ARBITRATGE

Les presents Condicions d'Ús es regeixen per la legislació espanyola aplicable a la matèria. Per resoldre qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents condicions d'ús, les parts se sotmeten a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat origen de la empresa propietària de la web, llevat que la llei imposi una altra jurisdicció.